Terms of Delivery Technology Investment Group asignments abroad

Terms of Delivery Technology assignments abroad applicable to Cross border services.

T
erms of Delivery Technology assignments abroad applicable to Cross border services will be covered in special developed cooperation contracts.Technology Investment Group Leverings voorwaarden ( Terms of Delivery in Dutch language)


Algemene leveringsvoorwaarden Technology Investment Group

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Technology Investment Group, hierna te noemen TIG.
TIG: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van TIG.
Partijen: TIG en opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen TIG en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle betrekkingen met TIG, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met (algemene) voorwaarden van opdrachtgever prevaleren eerstgenoemde tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TIG en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

5. TIG is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na datum van schriftelijke bekendmaking aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet wenst in te stemmen met de wijzigingen heeft deze, buiten de overige in deze algemene voorwaarden gegeven mogelijkheden tot opzegging, het recht de overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tegen op zijn vroegst de datum waarop de wijzigingen in werking treden.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door TIG gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. TIG is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TIG daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TIG schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TIG niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door TIG is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan TIG verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3. Bij totstandkoming van de overeenkomst aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.


Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. De opdracht van opdrachtgever aan TIG geldt als een inspanningsverbintenis. TIG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TIG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TIG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TIG worden verstrekt.

4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TIG zijn verstrekt, heeft TIG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtgever staat er jegens TIG voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart TIG van aanspraken, die voortvloeien uit het feit dat zulks niet het geval is, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TIG kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien opdrachtgever aan TIG informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

7. TIG behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren c.q. niet verder uit te voeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TIG de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Indien door TIG of door TIG ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Opdrachtgever vrijwaart TIG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.


Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TIG zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TIG de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TIG daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst, aan de hand van nacalculatie voor meerwerk, een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden zal TIG geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TIG kunnen worden toegerekend.


Artikel 7: Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen TIG en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever TIG derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.


Artikel 8: Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TIG, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Indien TIG met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is TIG niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief overeenkomstig artikel 8.7. en 8.8 van deze algemene voorwaarden.

7. TIG is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien TIG kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8. Bovendien mag TIG het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TIG, dat in redelijkheid niet van TIG mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.

10. Opdrachtgever is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.

11. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

12. TIG zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. TIG zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

13. Indien opdrachtgever de door TIG kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van TIG genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.


Artikel 9: Betaling

1. TIG heeft het recht alvorens te presteren van opdrachtgever vooruitbetaling of deugdelijke zekerheidsstelling te ontvangen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TIG aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,25 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend voor een volle maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TIG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten, boetes, en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. TIG kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7. TIG kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9. Indien TIG hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

10. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door TIG geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van TIG totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met TIG gesloten overeenkomsten is nagekomen. Alle in artikel 18 van deze algemene voorwaarden omschreven rechten worden echter niet overgedragen wanneer opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met TIG gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht TIG onverwijld op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven tenzij de opdrachtgever op andere wijze zekerheid stelt.

5. Door TIG geleverde zaken, die krachtens artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat TIG zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TIG of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TIG zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 11: Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TIG. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TIG in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal TIG de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TIG slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij TIG te worden ingediend. Een tijdig kenbaar gemaakt bezwaar schort de betalingsverplichting echter niet op.


Artikel 12: Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft TIG recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TIG zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien opdrachtgever overdracht door TIG van haar werkzaamheden aan derden wenst worden de extra kosten die deze overdracht met zich mee brengt aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 13: Opschorting en ontbinding

1. TIG is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden bepaalde, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b) na het sluiten van de overeenkomst TIG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is TIG bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TIG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TIG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. TIG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Indien TIG en/of haar werknemers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. TIG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, zoals omschreven in artikel 14.4 van deze algemene voorwaarden, die het gevolg is van opzet of grove schuld van TIG en/of haar werknemers doch beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 50.000,00 (Zegge: vijftigduizend euro). De aansprakelijkheid van TIG voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van TIG te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder artikel 14.2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TIG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TIG toegerekend kunnen worden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. TIG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Aansprakelijkheid van TIG en/of haar werknemers voor schade aan derden is uitgesloten.

7. De aansprakelijkheid van TIG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever TIG onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering, en TIG ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat TIG in staat is adequaat te reageren.

8. Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens TIG in verband met het verrichten van werkzaamheden door TIG in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 15: Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 16 Overmacht

1. Indien TIG wegens overmacht in de meest ruime zin des woords niet (tijdig) aan haar verplichting(en) jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van deze verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien de overmachttoestand langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. TIG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TIG zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Voorzover TIG ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TIG gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 17: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit schriftelijk is vastgelegd (geheimhoudingsverklaring).

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TIG gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TIG zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TIG niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Beide partijen zullen haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hun ingeschakelde derde.


Artikel 18: Intellectuele eigendom

1. TIG behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

2. Alle door TIG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem en/of door hem ingeschakelde derde zonder voorafgaande toestemming van TIG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. TIG behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. De opdrachtgever vrijwaart TIG voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 19: Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, dan nadat overeenstemming ter zake is bereikt met TIG, medewerkers van TIG of van ondernemingen waarop TIG ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op elke overeenkomst tussen TIG en de opdrachtgever en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen waarop TIG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard is Nederlands recht van toepassing

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van TIG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft TIG het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 21: Vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel/Gorinchem.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Datum: 20 januari 2005